Thumb b3f5dbedecd8c15347b8003838fbde7919c5d2c8
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Chiara Middelbos

Ik collecteer omdat:

Ik niet wist hoe moeilijk het kan zijn te leven met reuma totdat ik het zelf meemaakte. Door nieuwe medicijnen en behandelmethoden kunnen mensen met reuma beter blijven functioneren. Daarnaast zijn steun en begrip heel belangrijk. Reumafonds zet zich hier voor in en zorgt er voor dat het leven met reuma een beetje beter wordt! Doneer daarom nu!

25

donaties

€ 250

ingezameld